Pasica
Pasica

Projektiranje


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/inprop31/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

hiše na ključ hiše na ključ
Pasica
Sončna elektrarna in gradbeno dovoljenje Natisni E-pošta

question-mark-b
preusmeritev-soncne-elektrarneALI JE ZA IZVEDBO FOTONAPETOSTNE ELEKTRARNE POTREBNO PRIDOBITI GRADBENO DOVOLJENJE?

Zakon o graditvi objektov definira naslednje pojme:
  • GRADNJA je izvedba gradbenih in drugih del in obsega: gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo objekta, nadomestno gradnjo in odstranitev objekta;
  • GRADNJA NOVEGA OBJEKTA je izvedba del, s katerimi se zgradi nov objekt oziroma se objekt dozida ali nadzida in zaradi katerih se bistveno spremeni njegov zunanji izgled;
  • REKONSTRUKCIJA OBJEKTA je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, zunanji izgled in namembnost objekta, spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ter izvedejo druge njegove izboljšave;
Gradnja novega objekta, rekonstrukcija objekta, nadomestna gradnja in odstranitev objekta se lahko začne samo na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Izvedba fotonapetostne elektrarne na zemlji ali na obstoječi strehi spada pod definicijo gradnje in rekonstrukcije, za kar je v skladu z Zakonom o graditvi objektov potrebno pridobiti GRADBENO DOVOLJENJE.

Zakon o graditvi objektov v 3. členu definira, da ne glede na določbe prejšnjih odstavkov ni potrebno pridobiti niti gradbenega dovoljenja niti lokacijske informacije za ENOSTAVNI OBJEKT, ki ga izvajalec gospodarske javne službe postavlja na objekt gospodarske javne infrastrukture in je neposredno namenjen izvajanju gospodarske javne službe ali upravljanju gospodarske javne infrastrukture. Gradbeno dovoljenje in lokacijska informacija tudi nista potrebna za izvedbo zaključnih del v poslovnih prostorih, ki se nahajajo v novozgrajeni stavbi, za katero je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje in so zato določeni deli te stavbe že v uporabi, če se s takšnimi deli ne posega v skupne prostore ali spreminja zunanji izgled takšne stavbe.

ENOSTAVNI OBJEKT je konstrukcijsko manj zahteven objekt, ki ne potrebuje posebnega statičnega in gradbeno – tehničnega preverjanja, ki ni namenjen prebivanju in ni objekt z vplivi na okolje; enostavni objekti se razvrščajo na pomožne objekte, začasne objekte, vadbene objekte, spominska obeležja in urbano opremo. Fotonapetostne elektrarne ni možno razvrstiti pod nobeno od definicij ENOSTAVNEGA OBJEKTA!

soncna_elektrarna_gradbeno_dovoljenjeFotonapetostne elektrarne oz. sončne elektrarne so ELEKTRO ENERGETSKI OBJEKTI za proizvodnjo in prodajo električne energije in spadajo po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov, CC-SI, Ur.list št. RS 33/03, v CC-SI strukturo objektov pod številko 23202 ENERGETSKI OBJEKTI, ki niso razvrščeni drugje in zaradi tega v skladu s 2. členom Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišč, Ur.list RS št. 114/2003, spadajo pod ZAHTEVNE OBJEKTE, za katere je ne glede na lokacijo postavitve (samostojna fotonapetostna elektrarna na zemljišču ali fotonapetostna elektrarna na strehi obstoječega objekta z že izdanim gradbenim dovoljenjem), zahtevano pridobiti GRADBENO DOVOLJENJE!

 

answer-iconODGOVOR: ZA IZVEDBO FOTONAPETOSTNE ELEKTRARNE JE POTREBNO PRIDOBITI GRADBENO DOVOLJENJE!

 question-mark-bALI JE MOŽNO FOTONAPETOSTNO ELEKTRARNO IZVESTI V SKLOPU VZDRŽEVALNIH DEL ZA KATERE NI POTREBNO PRIDOBITI GRADBENEGA DOVOLJENJA?

VZDRŽEVANJE OBJEKTA je izvedba del, s katerimi se ohranja objekt v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba, obsega pa redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist;
REDNA VZDRŽEVALNA DELA pomenijo izvedbo manjših popravil in del na objektu ali v prostorih, ki se nahajajo v objektu, kot so prepleskanje, popravilo vrat, oken, zamenjava poda, zamenjava stavbnega pohištva s pohištvom enakih dimenzij in podobno ter s katerimi se ne spreminja zmogljivost inštalacij, opreme in tehnoloških naprav, ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza objekta;
INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja njegove zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza, inštalacije, napeljave, tehnološke naprave in oprema pa se posodobijo oziroma izvedejo druge njihove izboljšave;
Pri izvedbi fotonapetostne elektrarne na strehi obstoječega objekta, se objektu spreminja zunanji videz, dodatno se obteži nosilno konstrukcijo objekta in strehe. Prav tako se fotonapetostna elektrarna priključuje na elektroenergetsko omrežje z namenom prodaje proizvedene električne energije.

answer-iconODGOVOR: ZARADI ZGORAJ NAVEDENEGA, FOTONAPETOSTNE ELEKTRARNE NI MOŽNO IZVESTI V SKLOPU VZDRŽEVALNIH DEL ZA KATERE NI POTREBNO PRIDOBITI GRADBENEGA DOVOLJENJA!


V upravnem postopku pridobitve gradbenega dovoljenja je potrebno

soncna_elektrarna_gradbeno_dovoljenje izdelati naslednjo dokumentacijo:

  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture
  • Projekt gradbenih konstrukcij - statika
  • Elektro instalacije
V podjetju Inpro 22 d.o.o. nudimo izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD, projekte za izvedbo PZI in projekte izvedenih del PID, za vse projekte izvedbe fotonapetostne elektrarne na zemlji in na strehah.
Prav tako nudimo izvedbo upravnega postopka do pridobitve gradbenega dovoljenja.

Spremljajte dogajanje: Ali je za sončno elektrarno potrebno gradbeno dovoljenje? - Inpro 22 podstran ali forum

 
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica

Sorodni članki

Pasica
Valid XHTML & CSS | Template Design projektiranje | Copyright © 2009 by INPRO 22 d.o.o.