Pasica
Pasica

hiše na ključ hiše na ključ
Pasica
Pures 2010 Natisni E-pošta

PURES 2010

Minister, pristojen za gradbene zadeve, izda tehnično smernico za graditev TSG-N-004 Učinkovita raba energije, ki določa gradbene ukrepe oziroma rešitve za dosego zahtev pravilnika in določa metodologijo izračuna energijskih lastnosti stavbe. Uporaba tehnične smernice je obvezna. Doseganje učinkovite rabe energije v stavbah oziroma izpolnjevanje zahtev tega pravilnika se dokazuje v elaboratu gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije.

Direktive EU

Ključnega pomena prenovljenega pravilnika PURES 2010 so usmeritve EU in Slovenije na podnebno energetskem področju. Konkretizacijo teh zahtev na področju graditve novih stavb in večje prenove obstoječih stavb (rekonstrukcije, investicijsko vzdrževanje) predstavlja Direktiva EPBD oziroma njena prenovljena verzija.

Težišče direktive je na stavbah stanovanjskega in storitvenega sektorja. Izpostavimo lahko naslednje zahteve, ki so tudi vplivale na vsebino prenovljenega PURES 2010:

Skoraj nič energijske stavbe: Prenovljena direktiva uvaja termin skoraj nič energijskih stavb, ki so opredeljene kot stavbe, ki tako malo energije porabi za ogrevanje in hlajenje, da lahko potrebe po energiji v čim večji meri pokrijemo z obnovljivimi viri, vključno z obnovljivo energijo proizvedeno na stavbi ali tik poleg nje.

Energijske lastnosti stavbe: Merilo za energijsko učinkovitost stavbe po novem predstavlja izključno celotna raba energije (ne le za ogrevanje, ampak tudi za hlajenje in pripravo tople vode, vgrajena razsvetljava naj se upošteva predvsem pri ne stanovanjskih stavbah), in sicer na ravni primarne energije in s tem povezane emisije CO2.

Cilji za nove in javne stavbe: Poseben poudarek je na spodbujanju gradnje t.i. skoraj nič energijskih hiš, še posebej v javnem sektorju:

  • do 2020 morajo biti vse nove stavbe skoraj nič energijske (postaviti tudi vmesni cilj do 2015)
  • do 2018 zagotoviti da bodo vse nove javne stavbe (v lasti ali v najemu) skoraj nič energijske, predstavljati morajo zgled ostalim,
  • države članice morajo v ta namen pripraviti Akcijski načrt za skoraj nič energijske hiše in periodično poročati EC o stanju na tem področju (po 2012 na 3 leta).

Energijska prenova starejših stavb: Še posebej je pomemben obseg energijske prenove starejših stavb, zato prenovljena direktiva EPBD ohranja vse dosedanje zahteve, odpravi nejasnosti in nedorečenosti ter mestoma zahteve celo zaostruje. Odpravljena je meja 1000 m2 za izpolnjevanje minimalnih zahtev pri večjih prenovah stavb (naša zakonodaja že postopa tako pri vseh rekonstrukcijah). Zahteva po uskladitvi z minimalnimi zahtevami velja za del, ki se prenavlja.

Minimalne zahteve in vloga LCC analize: Pri postavitvi minimalnih zahtev za nove stavbe in pri priporočenih ukrepih za prenovo starejših stavb je treba upoštevati stroškovno učinkovitost ukrepa v celem življenjskem krogu (Life Cycle Costing - LCC) in poiskati dolgoročno optimalne rešitve. Namen spremenjenega določila je preprečiti morebitne izgubljene priložnosti za energijsko učinkovito gradnjo ali prenovo, seveda pa države lahko postavijo tudi strožje zahteve, ki so energijsko bolj učinkovite, kot bi to sledilo iz upoštevanja stroškovno optimalnih zahtev.

Zahteve za sisteme: Predvidena je postavitev minimalnih zahtev za tehnične sisteme, ki so vgrajeni v stavbi, predvsem za kotle, naprave za pripravo tople vode in klimatske sisteme. Zahteve naj pokrivajo celotno rabo energije, pravilno vgradnjo, primerno dimenzioniranje, prilagoditve ter regulacijo vgrajenih sistemov. Pregledi kotlov se razširijo na pregled celotnega ogrevalnega sistema, pri čemer lahko države članice določijo različne periode pregledov glede na moč kotla. Spodbujati je treba vgradnjo pametnih merilnikov za električno energijo.

Pasivno hlajenje: Strategije pasivnega hlajenja in preprečevanje pregrevanja imajo prednost pred aktivnim hlajenjem.

O energetski izkaznici 

Namen izkaznice je podajanje informacije o porabi energije v stavbi. Potrebna je ob izgradnji nove stavbe ter ob prodaji ali oddaji obstoječih stavb. Njena veljavnost je največ 10 let. Določene stavbe so lahko izvzete iz certificiranja (uradno zaščitene stavbe/spomeniki, verski objekti, začasni objekti, industrijski kompleksi …). Energetska izkaznica mora vsebovati referenčne vrednosti, ki porabnikom omogočajo primerjavo in oceno energijske učinkovitosti stavbe, nameščena pa mora biti na vidno mesto. Priložena ji morajo biti tudi priporočila za ekonomsko upravičene izboljšave energetske učinkovitosti. Namestitev energetske izkaznice je obvezna v stavbah s skupno neto tlorisno površino nad 1000 m2, ki jih uporabljajo javni organi oziroma se v njih izvajajo javne storitve za večje število ljudi. Podrobnejšo vsebino in obliko energetske izkaznice ter metodologijo za njeno izdajo določa leta 2009 sprejet Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb. Podatki o stavbah iz energetskih izkaznic bodo javno dostopni tudi preko registra o energetskih izkaznicah. Energetske izkaznice bodo sicer izdajali usposobljeni izdelovalci, razpisa, ki bosta omogočila pridobitev licenc za izdajo izkaznic, ter izobraževanje bodočih izdajateljev pa sta še v pripravi.

Prostorsko načrtovanje in prenovljena EPBD: Pomembno novost predstavlja tudi zahteva naj bosta lokalna in regionalna uprava vključeni v prenos EPBD, predvsem zaradi usklajenosti zakonodaje o prostorskem načrtovanju in zakonodaje o energetski učinkovitosti stavb, kar bi lahko olajšalo izkoriščanje obnovljivih virov.

Enotni trg dela v EU: Pomembna novost je tudi prizadevanje direktive za enotni trg dela. Predvideno je vzajemno priznavanje poklicne kvalifikacije za izdelovalca energetskih izkaznic (po Direktivi 2005/36/EC), s čimer naj bi izdelovalci izkaznic ne imeli administrativnih ovir pri opravljanju poklica v tujini.

Program za dokazovanje ustreznosti toplotne zaščite stavbe in rabe energije v stavbah v skladu  z novim pravilnikom

V nekaterih podjetjih so že naredili novo verzijo programa, ki omogoča dokazovanje ustreznosti toplotne zaščite stavbe in rabe energije v stavbah v skladu z novim Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES 2010) ter Tehnično smernico TSG-01-004 iz leta 2010.

Zaključek

Direktiva EPBD omejuje rabo energije v stavbah, torej predvideva omejevanje rabe na ravni posameznih tehničnih sistemov v stavbi. Enotna metodologija, temelječa na evropskih standardih, tako omogoča povezavo med produkcijskimi standardi (zahteve na ravni elementov) in rabo energije sistema vključno z upoštevanjem vpliva regulacije. Omogočena je tudi povezava med različnimi viri vhodnih podatkov ter rednimi pregledi ogrevalnih in klimatizacijskih sistemov. Zahteve prenovljene direktive glede stroškovne učinkovitosti bodo izpolnjene z dopolnjeno metodologijo (ob postavitvi dodatkih kriterijev) ki bo postala pomembno orodje tako za ocenjevanje energetske učinkovitosti kot tudi za določanje stroškovne optimalnosti pri načrtovanju novih stavb in analizi različnih ukrepov pri prenovi obstoječih stavb.

 
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Valid XHTML & CSS | Template Design projektiranje | Copyright © 2009 by INPRO 22 d.o.o.