Gradbeno dovoljenje za sončno elektrarno?

Prišlo je do sprememb in odprave nejasnosti, tudi na pobudo Inpro 22 d.o.o.! 


V skladu z novo Uredbo o dopolnitvah Uredbe o energetski infrastrukturi, Uradni list RS št. 75/2010, z dne 24.09.2010, stran 11030, se je postopek za pridobitev ustreznih dovoljen za montiranje in priključevanje enostavnih naprav, kamor spadajo tudi sončne elektrarne, oz. naprave, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo sončne energije z nazivno električno močjo do vključno 1 MW, poenostavil. Zahtevana dokumentacija je natančno definirana v 23.a. členu. Bistvena sprememba glede na prejšnje zahteve Ministrstva za okolje in prostor, MOP RS je, da za montiranje in priključevanje sončnih elektrarn do 1 MW ni več potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. 

Kljub temu pa je v skladu s pogoji, ki so navedeni v 23.a členu predmetne Uredbe, še vedno potrebno izdelati skoraj identičen obseg dokumentacije, ki je bila zahtevana v predhodnem postopku, ko je še bilo za montiranje in priključevanje enostavnih naprav – sončnih elektrarn, potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. 

Pogoje za montiranje in priključevanje enostavnih naprav na elektroenergetsko omrežje (23.a člen), podajamo v nadaljevanju: 
Montiranje naprav, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov energije in iz soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom, se v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, šteje za investicijska vzdrževalna dela, če so takšne naprave v skladu s to uredbo uvrščene med enostavne naprave za proizvodnjo električne energije (v nadaljnjem besedilu: enostavne naprave, glej 23.b člen Uredbe o dopolnitvah Uredbe o energetski infrastrukturi) in izpolnjujejo še naslednje zahteve: 

1. da se enostavna naprava montira na ali v obstoječo stavbo ali gradbeni inženirski objekt, zgrajen v skladu s predpisi, ki urejajo graditev (v nadaljnjem besedilu: zgradba) ali da se enostavna naprava montira tik ob zgradbi oziroma na stavbnem zemljišču, na katerem stoji zgradba, odmik od takšne zgradbe in višina enostavne naprave pa ne presega višine zgradbe, njena tlorisna površina na zemljišču pa ne presega 20% zazidane površine zemljišča, pri čemer pa montaža takšne naprave ne sme biti v nasprotju s prostorskimi akti. Preveritev, ali montaža enostavne naprave ni v nasprotju s prostorskimi akti, izvede investitor s pomočjo lokacijske informacije, lahko pa tudi posameznik, ki izpolnjuje pogoje za izdelovalca prostorskega akta ali za odgovornega projektanta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev (glej: ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/2002 z dne 18. 12. 2002 in ustrezne dopolnitve, http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5387, 45. člen); 

2. da se v primeru montaže enostavne naprave na ali v zgradbo pred začetkom del izdela statična presoja, s katero se dokaže, da zaradi dodatne obremenitve njene konstrukcije ne bo ogrožena mehanska odpornost in stabilnost. Statično presojo lahko izdela posameznik, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev (glej: ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/2002 z dne 18. 12. 2002 in ustrezne dopolnitve, http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5387, 45. člen); 

3. da se ob montaži enostavne naprave na obstoječi objekt, za katerega se skladno s predpisi, ki urejajo požarno varnost, šteje za požarno manj zahtevno stavbo ali požarno zahtevno stavbo ali za objekt, za katerega je obvezna izdelava študije požarne varnosti, pred začetkom del izdela presoja, s katero se dokaže, da se zaradi navedene montaže požarna varnost objekta ne bo zmanjšala (glej: Pravilnik o požarni varnosti v stavbah, Uradni list RS, št. 31/2004 z dne 31.03.2004 in ustrezne dopolnitve, http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200431&stevilka=1359, 11. člen in prilogo št. 1). Presojo za požarno manj zahtevno stavbo lahko izdela odgovorni projektant, ki je vpisan v imenik odgovornih projektantov v skladu z zakonom o graditvi objektov (glej: ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/2002 z dne 18. 12. 2002 in ustrezne dopolnitve, http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5387, 45. člen), za požarno zahtevno stavbo ali za objekt, za katerega je obvezna izdelava študije požarne varnosti pa odgovorni projektant, ki sme izdelati študijo požarne varnosti (glej: Pravilnik o požarni varnosti v stavbah, Uradni list RS, št. 31/2004 z dne 31.03.2004 in ustrezne dopolnitve, http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200431&stevilka=1359, 12. člen); 

4. da se v primeru montaže enostavne naprave na ali v zgradbo pred začetkom del izdela presoja, iz katere izhaja, da je zaščita pred delovanjem strele in zagotovitev varnosti nizkonapetostnih električnih inštalacij in naprav v skladu s predpisi, ki urejajo zaščito pred delovanjem strele in nizkonapetostnih električnih inštalacij v stavbah (v nadaljnjem besedilu: presoja o zaščiti pred strelami). Presojo o zaščiti pred strelami lahko izdela posameznik, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev; 

5. da se v primeru, če leži zemljišče z zgradbo na območju, ki se skladno s predpisi s področja varstva okolja razvršča v območje II. ali III. stopnje varstva pred hrupom, pred začetkom del za enostavne naprave z rotirajočimi deli izdela presoja o zagotovljenih tehničnih in konstrukcijskih ukrepih za zmanjševanje širjenja hrupa, s katero se dokaže, da bo obratovanje enostavne naprave izpolnjevalo zahteve, ki so določene za nov vir hrupa v predpisih s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: presoja o zaščiti pred hrupom). Presojo o zaščiti pred hrupom lahko izdela posameznik, ki skladno s predpisi s področja varstva okolja izpolnjuje pogoje za izvajalca ocenjevanja hrupa; 

6. da je v primeru, če leži zemljišče z zgradbo, na ali v kateri oziroma ob kateri naj bi bila montirana enostavna naprava, na območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovalni pas ali varovano območje, pridobljeno soglasje pristojnega organa oziroma službe (v nadaljnjem besedilu: preveritev o morebitnem obstoju varovanja). Preveritev o morebitnem obstoju varovanja lahko izvede posameznik, ki izpolnjuje pogoje za izdelovalca prostorskega akta ali za odgovornega projektanta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev; (v skladu z navedeno zahtevo je potrebno izdelati idejno zasnovo in vodilno mapo v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji , Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 04.06.2008 in ustrezne dopolnitve, http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200855&stevilka=2336, 6. in 10. člen); 

7. da ima investitor za zgradbo oziroma zemljišče, na katerem se namerava izvajati montaža enostavne naprave, pridobljeno pravico graditi. Za takšno dokazilo lahko šteje samo: 
- izpisek iz zemljiške knjige, iz katerega izhaja, da ima investitor na določeni nepremičnini lastninsko ali kakšno drugo stvarno oziroma obligacijsko pravico (glej: Stvarnopravni zakonik-SPZ, Uradni list RS, št. 87/2002, z dne 17.10.2002 in ustrezne dopolnitve, http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200287&stevilka=4360), ki mu omogoča gradnjo oziroma izvajanje del na takšni nepremičnini, ali 
- notarsko overjena pogodba z dokazilom o vložitvi predloga za vpis pogodbe o pridobitvi lastninske ali kakšne druge stvarne oziroma obligacijske pravice na določeni nepremičnini v zemljiško knjigo, ki investitorju dovoljuje gradnjo oziroma izvajanje del na takšni nepremičnini, ali 
- druga listina, ki v skladu z zakonom izkazuje pravico graditi oziroma izvajati dela na določeni nepremičnini, 
ter soglasje lastnikov sosednjih zemljišč, koliko se montaža izvaja na zemljišču ob zgradbi v oddaljenosti manj kot 1,5 m od meje sosednjih zemljišč. 

Kljub zgoraj navedenemu in dejstvu, da za montiranje in priključevanje enostavnih naprav – sončnih elektrarn do 1 MW ni več zahtevano gradbeno dovoljenje, pa je naše mnenje, mnenje resnejših investitorjev in ponudnikov izvedbe sončnih elektrarn 'na ključ', prav tako je tudi mnenje odgovornih oseb na kar nekaj Upravnih enotah v Sloveniji in večjih bankah, da je za vse večje investicije smiselno zahtevano dokumentacijo, ki jo moramo izdelati v skladu z novo Uredbo, predložiti na upravno enoto in pridobiti gradbeno dovoljenje. 

V našem podjetju vam ponujamo izdelavo vse zahtevane dokumentacije, prav tako pa brezplačno izvedemo upravni postopek do pridobitve gradbenega dovoljenja, za klasične sončne elektrarne montirane na obstoječo strešno konstrukcijo. 

Posebnost je v postopku za izvedbo integriranih sončnih elektrarn, ki nadomestijo klasično strešno kritino. Za te sisteme, ki so sestavni del ponudbe Inpro 22 d.o.o., pa je v skladu z Uredbo o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, ki v 14. členu predvideva višjo podporo za integrirane elektrarne, ki pa morajo biti zgrajene skladno z drugim odstavkom 14. člena Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09. Glavni pogoji so, da je elektrarna sestavni del ovoja stavbe (streha, fasada, …) ter da je zanje skupaj s stavbo izdano gradbeno dovoljenje za novogradnjo ali rekonstrukcijo objekta. Stavba je objekt z enim ali več prostori, v katere človek lahko vstopi in so namenjeni prebivanju ali opravljanju dejavnosti.


Potrebujete svetovanje glede investicije v sončno elektrarno? Želite, da vam uredimo vso potrebno dokumentacijo?

Pokličite nas na 040 554 717 ali pišite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

 
Valid XHTML & CSS | Template Design projektiranje | Copyright © 2009 by INPRO 22 d.o.o.