Natisni E-pošta

Urbanist

Urbanizem je dejavnost, ki se ukvarja z načrtovanjem novih naselij in mest in s smotrnim vzdrževanjem obstoječih naselij in mest. Cilji sodobnega urbanističnega načrtovanja so zagotoviti maksimalno kakovost življenja za meščane, močno in konkurenčno gospodarsko vlogo mest in zdravo okolje. Priprava urbanističnih načrtov je zahteven postopek, ki obsega usklajevanje pobud javnih ustanov, zasebnih podjetij in posameznikov. V pripravi se obravnavajo različne strokovne podlage, ki so vnaprej pripravljene študije s področja gospodarskega razvoja, naravnih danosti prostora, ekoloških omejitev, socialnih potreb, prenove nepremične kulturne dediščine, zagotavljanja kakovosti nove arhitekture, razvoja vodooskrbne infrastrukture, elektro, telekomunikacijske, komunalne in prometne infrastrukture in drugih področij, pomembnih za delovanje mesta.

Občinski urbanist je lahko posameznik, ki ima izpolnjene pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca po predpisih o graditvi objektov. To pomeni, da ima posameznik med drugim pridobljeno eno izmed treh licenc, ki jih Zakon o graditvi objektov poimenuje z označbo "A", "KA" ali "P" (130. člen ZGO-1), pri čemer ZGO-1 določa, da se licenca "A" oziroma "KA" lahko podeli le posamezniku, ki ima izobrazbo s področja arhitekturne oziroma krajinsko arhitekturne stroke, medtem ko se licenca "P" lahko podeli tudi posamezniku, ki ima strokovno izobrazbo s področja tiste stroke, ki zagotavlja ustrezna znanja s področja prostorskega načrtovanja. Občinski urbanist je torej posameznik (fizična oseba), ne pa (gospodarska) družba oziroma samostojni podjetnik posameznik.

urbanizem

 
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Valid XHTML & CSS | Template Design projektiranje | Copyright © 2009 by INPRO 22 d.o.o.