Energetska sanacija objektov

1003
Energetska sanacija objektov

Energetska sanacija objektov

Zakaj energetska sanacija objekta?

Stroški energije zelo pomembno vplivajo na obratovalne stroške mnogih. Ob pričakovani rasti cen večine energentov bodo v prihodnje doseženi prihranki energije še močneje vplivali na izdatno povečano kakovost bivanja in občutnemu znižanju stroškov, ki jih namenjate za nakup energentov. Zmanjšanje rabe energije obenem pomeni tudi občutne koristi za okolje, ukrepi za učinkovito rabo energije pa sovpadajo tudi z rešitvami za druge ključne poslovne izzive (produktivnost, prisotnost na delu,…).

NUDIMO VAM PAKETNO IN CELOVITO ENERGETSKO SANACIJO VAŠEGA ŽE OBSTOJEČEGA OBJEKTA ALI NOVOGRADNJE – TUDI KOT SESTAVNI DEL DGD, PZI PROJEKTA! Preberi več: Kako prihraniti 50% pri projektni dokumentaciji!

Obseg paketa energetske sanacije objekta :

  • Ogled objekta (arhitektura, zunanji ovoj stavb, strojne in elektro instalacije – ogrevanje, prezračevanje, priprave tople vode, itd.); Določitev parametrov za bodoči režim uporabe stavbe, npr: bivalni pogoji, večji porabniki energije z režimom obratovanja, letna poraba energije po virih energije, ipd;
  • Izvedba termografskega snemanja sklopov zunanjega ovoja (v zimskem obdobju);
  • Pregled obstoječe projektne dokumentacije stavbe;
  • Izdelava računske letne energijske bilance stavb (za obstoječe stanje ter za vse izbran scenarij energetske sanacije, po metodologiji za nizkoenergijske oz. pasivne stavbe (PHPP´07), z določitvijo računske potrebe stavb po energiji za ogrevanje;
  • Predlog ukrepov za povečevanje energetske učinkovitosti;
  • Ovrednotenje učinkov predlaganih ukrepov na (ovoj stavbe, strojne instalacije ogrevanja, z določitvijo prioritetne liste ukrepov glede ekonomske kazalce).
  • Investicijska ocena izvedbe predlaganih ukrepov energetske sanacije na zunanjem ovoju stavbe (okvirna ocena/popis del).
  • Izdaja energetske izkaznice objekta po predlagani sanaciji objekta

Primer energetske izkaznice stavb