Od zamisli do gradnje hiše

113
Od zamisli do gradnje hiše

Čeprav se zdi, da je proces od zamisli za hišo do njene gradnje kratek in preprost, realnost kaže drugačno sliko. Celoten postopek namreč vključuje tudi upoštevanje določil, pravil in priporočil, ki jih določa zakonodaja na področju gradnje.

Tu je predvsem pomembna lokacijska informacija, ki na enem mestu združuje podatke o namenski rabi zemljišča oziroma parcele, kjer bi želeli graditi. Vsebuje namreč spisek pogojev, ki jih je potrebno upoštevati pri gradnji vseh vrst projektov in informacijo, katere vrste mnenj je potrebno pridobiti pred gradnjo. V splošnem združuje skupek pravil in določil prostorskih aktov.

Lokacijska informacija se nanaša na zemljiško parcelo, pridobi pa jo lahko vsakdo, in sicer za vsako parcelno številko. Ob tem lastništvo nepremičnine ni pogoj za zahtevek. Stranka, ki na upravni enoti zaprosi za lokacijsko informacijo, mora v zahtevi zanjo navesti parcelno številko in katastrsko občino, v kateri leži predmetna parcela. Stranka lahko poda zahtevek tudi za več parcel. Vlogi za izdajo lokacijske informacije je potrebno priložiti potrdilo o plačani upravni taksi. Stranka lahko pri zahtevi za izdajo lokacijske informacije prosi tudi za izdajo kopij izseka kartografskega dela prostorskega akta. Na takšnih kopijah je mogoče natančno določiti meje med ureditvenimi območji (na primer mejo med kmetijskimi in urbanimi zemljišči).
Namen lokacijske informacije je, da investitorja seznani z merili in pogoji, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju nameravane investicije, kot jih določajo občinski prostorski akti, ter ga seznani s podatki o morebitnih prepovedih, ki jih določajo zakonska določila, vladne uredbe in občinski odloki o začasnih ukrepih za zavarovanje prostora.

 

Pravna podlaga za izdajo lokacijske informacije so:
 • Zakon o urejanju prostora,
 • Zakon o graditvi objektov,
 • Pravilnik o obliki in načinu izdaje lokacijske informacije,
 • Pravilnik o vrstah enostavnih objektov,
 • drugi podzakonski akti, državni in občinski prostorski akti.
Posameznik za izdajo lokacijske informacije izpolni vlogo, ki jo dobi na pristojni občini. Vloga vsebuje naslednje podatke:
 • splošne podatke, ki jih določa Zakon o splošnem upravnem postopku,
 • podatke o parcelni številki,
 • ime katastrske občine, v kateri leži zemljišče ali objekt,
 • namen, zaradi katerega se lokacijska informacija potrebuje,
 • morebitna zahteva za kopijo kartografskega dela prostorskega akta.
Določila, ki jih vsebuje lokacijska informacija, največkrat določajo naslednje podatke:
 • podatke o območjih varovanj in omejitev, ki opredeljujejo na primer vodovarstveno območje in druga naravovarstvena območja, kjer je pri gradnji potrebno upoštevati posebne pogoje in omejitve,
 • spisek vrst dopustnih gradenj, merila in pogoje za graditev objektov in izvedbo drugih del (podatki o velikosti in zmogljivosti objekta – razmerje stranic, naklon in oblika strehe, podatki o oblikovanju zunanje podobe objekta, legi objekta na zemljišču, določila glede infrastrukture – komunalne, prometne, energetske…),
 • in druga določila, ki se razlikujejo glede na posamezno parcelo in njene značilnosti.

 

Ob vsem, kar spremlja načrtovanje hiše, je zato potrebno upoštevati, da vsaka vrsta hiše ne sodi na vsako parcelo, saj je to odvisno tudi od določil v zvezi z naklonom strešin, barvami, vrsto in obliko frčad, odmiki od parcel sosednjih zemljišč in drugih pravil. Pri projektiranju hiše in oblikovanju njene podobe je zato v splošnem treba osnovno zamisel prilagajati glede na določila in pravila gradbene zakonodaje. A ob upoštevanju pravil lahko vsako idejo pripeljemo do konca in zgradimo hišo po investitorjevih željah.