Potrebujete nasvet pri izvršbi - z Inpro 22 do hitre izvršbe

560
Potrebujete nasvet pri izvršbi - z Inpro 22 do hitre izvršbe

Kadar ne moremo doseči prostovoljne izpolnitve obveznosti od osebe, ki nam kaj dolguje oziroma imamo do nje terjatev, uporabimo postopek izvršbeTerjatev označuje pravico do denarnega zneska ali do neke druge dajatve, storitve, dopustitve ali opustitve, predmet izvršbe pa je lahko vsaka dolžnikova stvar ali premoženjska oziroma materialna pravica, kolikor ni z zakonom izvzeta iz izvršbe oziroma, če ni izvršba na njej z zakonom omejena. Področje izvršbe v našem pravu ureja Zakon o izvršbi in zavarovanju.

Izvršilni naslov

Da lahko začnemo s postopkom izvršbe, potrebujemo izvršilni naslov, ki je listina, v kateri je upnikova terjatev ugotovljena kot izvršljiva. Pod izvršilne naslove spadajo izvršljiva sodna odločba ali sodna poravnava, izvršljiv notarski zapis oziroma druga izvršljiva listina ali odločba, za katero zakon, ratificirana in objavljena mednarodna pogodba ali pravni akt določa, da je izvršilni naslov.

Upnik in dolžnik

V izvršilnem postopku sta glavna akterja »upnik« (oseba, ki zahteva izpolnitev obveznosti) in »dolžnik« (oseba, od katere se zahteva izpolnitev obveznosti). Izvršba upniku omogoča, da s pomočjo državnih prisilnih sredstev vzpostavi med dolžnikom in upnikom takšno zunanje stanje, kakršno ima upnik pravico zahtevati na podlagi izvršilnega naslova oziroma nam omogoči zavarovanje upnikove terjatve. Izvršba se torej začne na predlog upnika, vendar pa jo dovoli sodišče tudi na predlog nekoga, ki v izvršilnem naslovu ni označen kot upnik, če dokaže, da je bila terjatev prenesena ali je na drug način prešla nanj.

Vrste izvršb

Splošno ločimo med izvršbo v ožjem smislu, pri kateri se zahteva neposredna izpolnitev upnikove terjatve na podlagi že pravnomočne in izvršljive sodne odločbe oziroma drugega izvršilnega naslova. Včasih pa je potrebno, da se upnikova terjatev zavaruje še preden so izpolnjeni pogoji za izvršbo. Zato ureja izvršilno pravo poleg izvršbe tudi zavarovanje zahtevkov, ki še niso izvršljivi. Po vrsti terjatev ločimo izvršbo denarnih in nedenarnih terjatev.Poleg tega razlikujemo tudi med specialno in generalno izvršbo.

Pri generalni izvršbi je predmet izvršbe celotno dolžnikovo premoženje, pri specialni pa je predmet izvršbe posamezna dolžnikova stvar, pravica oziroma del premoženja, ki je potreben za poplačilo upnikove terjatve. V teoriji je poznana tudi delitev med izvršbo z neposredno in posredno silo. Izvršba z neposredno silo je mišljena, kadar je mogoče doseči izpolnitev upnikove terjatve brez sodelovanja dolžnika. Izvršba s posredno silo pa je potrebna, kadar izpolnitve upnikove terjatve ni mogoče doseči brez dolžnikovega sodelovanja, zato ga je treba s posrednimi izvršilnimi sredstvi prisiliti k ravnanju v skladu z izvršilnim naslovom.

Razlikujemo tudi med naturalno in denarno izvršbo. Pri naturalni izvršbi dobi upnik terjatev v obliki, kot izvira iz izvršilnega naslova. Denarna izvršba pa pomeni, da lahko upnik v izvršilnem postopku prisilno izterja samo denarno terjatev, če dolžnik ne izpolni prostovoljno nedenarne terjatve, pa lahko upnik zahteva samo denarno nadomestilo. V našem pravu velja načelo naturalne izvršbe, obstajajo pa tudi izjeme.