Vodilna mapa

840
Vodilna mapa

Za dodatne informacije in vprašanja nam lahko pišete na igor.povhe@inpro-projektiranje.com ali nas pokličete na 059 037 440.

Vodilna mapa je glavni sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. V vodilni mapi najdemo podatke o:

  • lokaciji, velikosti in obliki gradbene parcele;
  • objektu in mnenjih;
  • izdelovalcih projekta;
  • legi objekta na zemljišču, odmikih objekta od sosednjih zemljišč, priključkih objekta na gospodarsko javno infrastrukturo;
  • vplivih na okolje – vplivno območje nameravane gradnje, grafični prikaz skladnosti s prostorskimi akti;
  • pridobivanju projektnih pogojev in mnenj, indikatorjih površin in prostornin, študijah in elaboratih ter ostalo dokazno dokumentacijo.