ZemljiŇ°ka knjiga

142
ZemljiŇ°ka knjiga

Pri nakupu nepremińćnine je zemljiŇ°ka knjiga kljuńćni dejavnik. Kar je vpisano v zemljiŇ°ko knjigo je relevantno za promet nepremińćnine. ńĆe obstajajo terjatve, zahtevki ali prodaje nepremińćnine ki niso zavedeni v zemljiŇ°ki knjigi le ti niso stvar prometa z nepremińćnino temveńć postanejo predmet obligacijskih razmerij. Ko se odlońćate za nakup nepremińćnine, preverite stanje nepremińćnine v zemljiŇ°ki knjigi. Preverite vse vpise, ki se kronoloŇ°ko beleŇĺijo za vsako nepremińćnino. Preverite ali je nepremińćnina pod hipoteko ali je bil izstavljen zemljiŇ°ki dolg,¬† ali je nepremińćnina blokirana z prepovedjo obremenitve in odsvojitve itd.

ZemljiŇ°ko knjiŇĺni vloŇĺek je sestavljen iz 4 delov:

  • Nadpis¬†– sluŇĺi identifikaciji nepremińćnin in vloŇĺka

Vanj se vpisujejo podatki o:

–¬†katastrski obńćini,

–¬†Ň°tevilki ZK vloŇĺka,

– sodiŇ°ńću, ki vodi gl. knj.
 

  • List A¬†–¬†popisni ali posestni list¬†– namenjen popisu vsebine posameznega¬†zemljiŇ°koknjiŇĺnega vloŇĺka. Sestavljen je iz 2 oddelkov:

Oddelek A1¬†– v njem so vpisane parcele po zaporednih Ň°t. in s katastrsko identifikacijsko oznako in podatek o dejanski rabi in povrŇ°ini.

Oddelek A2¬†(kronoloŇ°ki list) – podatki, ki se nanaŇ°ajo na pripis ali odpis parcel v zemljiŇ°koknjiŇĺni vloŇĺek ter druga pravna dejstva in poońćitanje pravic.
 

  • List B¬†–¬†lastninski list¬†– vpisuje se lastnina v razlińćnih pojavnih oblikah ter dejstva, ki se nanaŇ°ajo na imetnika lp in vplivajo na njegovo razpolaganje z nepremińćnino (zaznambe osebnih stanj).

 

  • List¬†C¬†–¬†bremenski list¬†– iz njega so razvidne stvarne pravice, s katerimi je zemljiŇ°ńće obremenjeno, ter druge pravice in dejstva, ki vplivajo na promet z nepremińćninami.¬†Razdeljen je na 3 dele:

C1¬†=¬†osebne sluŇĺnosti, pravica stvarnega bremena, zakupna pravica, predkupna pravica, oblig. pravice, pogodbena prepoved odtujitve in obremenitve nepremińćnine

C2¬†=¬†stvarna sluŇĺnost in zaznambe pr. dejstev

C3¬†=¬†vpis hipoteke¬†in z njo povezanih zaznamb – zaznamba nadhipoteke, neposredne izvrŇ°ljivosti.
 
ZemljiŇ°ko knjigo¬†vodi sodiŇ°ńće, ki ga dolońća zakon in v zemljiŇ°ko knjigo se vpisujejo le pravice, ki so po zakonu dolońćene in podatki¬†iz glavne knjige in registrov so javni. Nańćelo javnosti se uresnińćuje z moŇĺnostjo vpogleda v stanje vpisov v zemljiŇ°ko knjigo in pridobivanja podatkov. Vsi vpisani podatki v glavni zemljiŇ°ki knjigi so javni in jih sme vsakdo pregledati, prepisovati ali zahtevati, da mu zemljiŇ°koknjiŇĺno sodiŇ°ńće izda overjen izpisek iz zemljiŇ°ke knjige. Dostop do zbirke listin je omejen kjer je treba izkazati¬†upravińćen interes.

Kdor v pravnem prometu poŇ°teno ravna in se zanese na podatke o pravicah vpisane v zemljoŇ°ko knjigo, zaradi tega ne sme trpeti Ň°kodljivih posledic. Na nepremińćnini obstaja samo pravica, ki je vpisana.

Naj na koncu ponovno podarim v pravnih razmerjih glede nepremińćnin moramo¬†nujno¬†uporabljati zemljiŇ°ko knjigo. Nakup nepremińćnine je velika investicija, ki je ponavadi Ňĺivljenjska investicija, zato Vam priporońćam, da se v primeru nakupa obrnete na strokovno pomońć. Strokovna pomońć bo sicer stroŇ°ek vendar zanemarljiv v primerjavi z moŇĺnimi napakami, poskusi goljufije ali malomarnostmi, ki kaj hitro veńćkratno preseŇĺejo investicijo v strokovno pomońć.

Za kvalitetno pravno svetovanje poklińćite tel. Ň°tevilko 059 037 440 ali piŇ°ite na mail:pravno.svetovanje@inpro-projektiranje.com